Kurstermine

1. Blockseminar Fr. 15.09. / Sa. 16.09.2017

2. Blockseminar Fr. 10.11. / Sa. 11.11.2017

3. Blockseminar Fr. 02.02. / Sa. 03.02.2018

4. Blockseminar Fr. 04.05. / Sa. 05.05.2018

5. Blockseminar Fr. 07.09. / Sa. 08.09.2018

6. Blockseminar Fr. 23.11. / Sa. 24.11.2018

7. Blockseminar Fr. 08.02. / Sa. 09.02.2019

8. Blockseminar Fr. 10.05. / Sa. 11.05.2019

9. Blockseminar Fr. 13.09. / Sa. 14.09.2019

10. Blockseminar Fr. 15.11. / Sa. 16.11.2019